Iskolánk rendszabályzata

A tanulók jogai

 1. Az iskola minden tanulója számára az oktatás ingyenes.
 2. Iskolázottsága ideje alatt ingyenesen használhatja a tanintézmény azon helyiségeit, bútorzatát, didaktikai eszközeit, a könyvtári könyveket amelyek a tanítás–tanulás folyamatát szolgálják.
 3. Ingyenes tankönyvekben részesül.
 4. Joga van részt venni minden iskolai rendezvényen, vagy azokon, amelyeken az iskola részt vesz saját költségén, a vezetőség határozatai alapján.
 5. A tanuló részt vesz a hivatalos rendezvényeken (legyen az sport, kulturális vagy didaktikus jellegű) amennyiben tanára vagy az iskola vezetősége erre őt benevezi.
 6. Az iskola rendelője ingyenes orvosi felügyeleletet biztosít minden tanuló számára.
 7. Kiváló tanulmányi teljesítmény és jó magaviselet esetén a következő jutalmakban részesülhet:
  1. kitüntetés az osztálytársak előtt
  2. kitüntetés az iskolaigazgató által az osztály vagy az iskolaközösség előtt
  3. a szülőknek címzett szóbeli vagy írásbeli dicsérő értékelés
  4. hazai vagy külföldi jutalomkirándulásokon vagy szaktáborokban való részvétel
  5. díjak, diplomák, jutalomkönyvek
 8. Kitüntetést kaphat, ha kiemelkedő eredményeket ér el tantárgyversenyeken, sportrendezvényeken, stb. Mindez azokra a diákokra érvényes, akiknek tízes magaviseleti jegyük van.
 9. A hatályban lévő törvények alapján a beteg vagy hátrányos anyagi helyzetű diákok szociális ösztöndíjban részesülhetnek.
 10. A problémák jobb megértése, kezelése végett a diáktanács információkat közöl, javaslatokat tesz az iskola vezetőségénél.
 11. A Diáktanács képviselője részt vesz az iskola Vezetőtanácsában megfigyelői szerepkörben, szavazati jog nélkül.

A tanulók kötelezettségei

 1. A tanulónak kötelessége betartani az iskola belső rendszabályzatát.
 2. A tanuló tisztelettel kell viselkedjen az iskola vezetőségével, a tanárokkal és a kisegítő személyzettel szemben.
 3. A tanulónak tisztelnie kell az osztálytársait, kollegiálisan kell viselkednie minden helyzetben. Ha megsértették, szólnia kell az osztályfőnöknek vagy iskolaigazgatónak, aki megoldja a problémát.
 4. A tanulónak kötelessége a szociális szabályok szerint viselkednie az iskolán kívül is, iskola utáni tevékenységeken vagy egyéb helyzetekben; az iskolai szabályzat az iskolán kívül is érvényes.
 5. Kötelessége betartani az órarendet. Testnevelés órára megfelelő felszereléssel kell rendelkeznie, ha nem, igazolatlan hiányzást kap.
 6. Becsengetés után minden tanuló elfoglalja helyét és csendben várja a tanár érkezését.
 7. Az órák alatt fegyelmezetten bekapcsolódik a tanulási folyamatba. Ha felnőtt lép be az osztályba, felállással köszönti.
 8. Szünetek alatt a tanuló köteles elhagyni az osztálytermet, a szolgálatos tanuló kiszellőztet és előkészíti a termet a következő órára.
 9. Szünetek alatt a tanulók kötelesek szót fogadni a szolgálatos tanároknak és diákoknak.
 10. A szolgálatos diák tisztelettel fogadja az idegeneket az iskola területén, akiknek információkat és útbaigazítást ad.
 11. Az órák végeztével minden diák elhagyja az iskola épületét és udvarát.
 12. Az iskolai program ideje alatt, személyes okból, tilos elhagyni az intézmény területét. A kilépéshez engedélyt kell kérni az osztályfőnöktől vagy a szolgálatos tanártól.
 13. Az iskolai tevékenységekről nem lehet igazolatlanul hiányozni. Egy jeggyel csökken a magaviseleti jegy minden tíz igazolatlan hiányzás esetén egy félévben, illetve ha egy tantárgyból egy félévben az órák számának tíz százaléka igazolatlan. Betegség vagy családi problémák esetén értesíteni kell az osztályfőnököt vagy az iskola vezetőségét. Visszatéréskor a tanuló bemutatja az orvosi vagy szülői igazolást.
 14. Olyan családi problémák esetén, melyek hosszabb távolmaradást igényelnek, a szülőknek kérniük kell az osztályfőnök vagy az iskola vezetőségének beleegyezését.
 15. A hiányzások a következő esetekben igazolhatók:
  1. betegség esetén
  2. különleges családi eseményekkor
  3. szülők megbetegedésekor, mely a tanuló jelenlétét is igényli.
 16. Az órákról való késés nem megengedett. Ismételt késések esetén az osztályfőnök értesíti a szülőket.
 17. Tilos minden olyan tevékenység, ami az iskola bútorzatát tönkreteheti:
  1. ha a kár okozása véletlen, a tanuló megfizeti értékét.
  2. ha a kár okozása szándékos, az ellenérték mellett magaviselete is csökken egy jeggyel.
  3. ha egy osztályon belül nem kerül meg a tettes, a költségek térítését az illető osztály viseli el.
  4. az ingyen használt könyv megrongálása vagy tönkretétele esetén a tanuló helyettesíti azt egy azonos, új példánnyal. Ha a helyettesítés nem megoldható, kifizeti a könyv értékét.
 18. Ruházata legyen szerény, tiszta. Tilos a fiúknak a hosszú haj viselete. Tilos értékes ékszerek hordása (kivételnek számít a lányoknál a fülbevaló ), de tilos a díszítő ékszerek viselete is. Az iskola nem vállal felelőss
 19. éget a telefonokért vagy más értéktárgyakért.
 20. Tilos a mobiltelefon használata órák alatt. Ha a telefon megszólal vagy használja a diák az óra alatt, a tanár elveheti a készüléket, melyet csak a tanuló szülei válthatnak ki a tanártól, vagy az iskolaigazgatótól.
 21. A tanítási folyamatról tilos bármilyen kép- vagy hangfelvétel készítése.
 22. Tilos bármilyen kép- vagy hangfelvétel készítése az iskola területén az interneten való közzététel céljából.
 23. Az iskolai rendezvényekre a tanuló alkalomhoz illően öltözzön (iskolai előadások, iskolanapok, ballagás, stb.)